Taide:
Emma Hovi: Thing Power

Kuvataidekasvatuksen opinnot Aalto‑yliopistossa

taiteelliset ja pedagogiset perustiedot ja -taidot

Kuvataidekasvatuksen kandidaatintutkinnossa perehdytään kuvallisiin, audiovisuaalisiin ja moniaistisiin ilmaisumuotoihin ja niiden ohjaamiseen. Tutkinto antaa opiskelijalle taiteelliset ja pedagogiset perustiedot ja -taidot sekä tutkimuksen teon perusvalmiudet. Opiskelija oppii tarkastelemaan kriittisesti kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä ja niiden kasvatuksellisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä sekä tunnistamaan erilaisia taidepedagogisia traditioita ja niiden taustalla vaikuttavia taide- ja oppimiskäsityksiä. Opiskelija harjaantuu suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan koulu ja –muissa ympäristöissä tapahtuvaa taidekasvatustoimintaa.

Skärmavbild 2016-08-14 kl. 19.28.19


Maisterivaiheen opinnot syventävät opiskelijan kriittistä taidepedagogista ajattelua, taiteellisia taitoja sekä visuaalisen kulttuurin ilmiöiden ja nykytaiteen toimintatapojen tuntemusta ja ymmärrystä. Opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan taiteellista toimintaa erilaisten ihmisryhmien parissa kestävän elämäntavan ehdot tiedostaen. Hän ymmärtää taiteellisten oppimisprosessien dynamiikkaa, tunnistaa sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden yhteydet taiteelliseen toimintaan sekä kykenee huomioimaan erityisryhmien tarpeet. Opiskelija oppii tarkastelemaan taidekasvatustoimintaa erilaisista teoreettisista ja filosofisista näkökulmista käsin sekä hyödyntämään mediaympäristöjen mahdollisuuksia taidepedagogisessa työssään.

Muuntokoulutus

kriittistä taidepedagogista ajattelua

Hakija, jolla on vähintään BA-tasoinen taiteellinen tai pedagoginen pohjakoulutus ja opetuskokemusta, voi hakea kuvataidekasvatuksen maisteriohjelman tarjoamaan muuntokoulutukseen. Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelmassa visuaalista kulttuuria, taidetta ja kuvallisuutta lähestytään pedagogisesta näkökulmasta. Maisteriopinnoissa opiskelija perehtyy kuvallisiin, audiovisuaalisiin ja moniaistisiin ilmaisumuotoihin sekä oppii suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan kouluissa ja muissa toimintaympäristöissä tapahtuvaa taidekasvatustoimintaa kestävän elämäntavan ehdot tiedostaen. Opinnot syventävät opiskelijan kriittistä taidepedagogista ajattelua sekä visuaalisen kulttuurin ilmiöiden ja nykytaiteen toimintatapojen tuntemusta ja ymmärrystä. Opiskelija oppii tarkastelemaan taidekasvatustoimintaa erilaisista teoreettisista ja filosofisista näkökulmista käsin sekä hyödyntämään mediaympäristöjen mahdollisuuksia taidepedagogisessa työssään.

Tutkinnon tavoitteena on kouluttaa kriittisen ajattelun, monipuolisen visuaalisen alan osaamisen ja taiteellisen sivistyksen sekä monipuoliset vuorovaikutustaidot omaavia kuvataideopettajia, jotka kykenevät toimimaan erilaisten oppilasryhmien ohjaajina, uudenlaisten pedagogisten menetelmien ja oppimisympäristöjen kehittäjinä ja aktiivisina yhteiskunnallisina vaikuttajina sekä osallistumaan tiedonalansa kansainväliseen keskusteluun. Opetus perustuu ajankohtaiseen tutkimustietoon ja sille on luonteenomaista monitieteisten näkökulmien yhdistäminen taiteellisten ja pedagogisen käytäntöjen kautta syntyvään kokemustietoon.

Lisää tietoa opinnoista:
Kandidaatti ja maisteri / Muuntokoulutus

Tallenna